fbpx

Regulamin wynajmu i świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na których można dokonać rezerwacji najmu krótkoterminowego.
 2. Najem oferowany przez Wynajmującego ma charakter krótkoterminowy i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Najemców.
 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, zostały zawarte w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej mierzeja.flatbook.pl/rodo.
 4. Polityka prywatności stanowi część niniejszego regulaminu.
 5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Flatbook Sp. z o.o., NIP 5833436356, REGON 389941238 z siedzibą przy ul. Lecha Bądkowskiego, nr 22, lok. 4, 80-137 Gdańsk.
 6. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest:
  • pocztą elektroniczną: na adres e-mail: info@flatbook.pl,
  • telefonicznie: +48 508 808 409.

REZERWACJA

 1. Przedmiotem najmu są całe apartamenty należące lub będące w posiadaniu Wynajmującego, niezależnie od ilości osób jaka ma zamieszkiwać w apartamencie.
 2. Rezerwacji dokonuje się poprzez domeny internetowe oraz telefonicznie.
 3. Najemca ma obowiązek zapoznania się regulaminem wynajmu przed dokonaniem rezerwacji. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej mierzeja.flatbook.pl/regulamin/. Dokonanie rezerwacji drogą elektroniczną jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu a umowę najmu uważa się za zawartą.
 4. Rezerwacja wymaga także opłaty rezerwacyjnej zależnej od wybranego planu cenowego. W przypadku planu elastycznego 30% wartości ceny najmu, w przypadku planu częściowo zwrotnego i bezzwrotnego 100% wartości ceny najmu. Wymaga się uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w ciągu 48h od momentu przesłania e-maila potwierdzającego rezerwację. W przypadku dokonania rezerwacji do 5 dni przed rozpoczęciem pobytu wymagana jest opłata 100% wartości ceny najmu uiszczonej w dniu dokonywania rezerwacji. Zaliczkę bądź całość kwoty za najem należy uiścić na rachunek bankowy lub link do płatności podany w e-mail potwierdzającym rezerwację.
 5. Pozostałą część kwoty za najem należy uiścić na rachunek bankowy lub link do płatności podany w e-mail potwierdzającym rezerwację. Płatność winna nastąpić najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem pobytu.
 6. Dokonanie rezerwacji potwierdzane jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Najemcy wskazany w Rezerwacji lub poprzez system wiadomości wewnętrznych platformy booking.com lub innej platformy rezerwacyjnej.
 7. Opłaty za rezerwację i najem apartamentu (zwaną dalej „opłatą rezerwacyjną”) można dokonać za pomocą jednego z poniżej wymienionego sposobu:
  • kartą kredytową,
  • szybkim przelewem internetowym,
  • kodem wygenerowanym tzw. Blikiem,
  • metodą PayPal, Przelewy24 i Tpay według regulaminu tych usługodawców.
 8. Informujemy, że operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 9. Niedokonanie przez Najemcę wpłaty całej kwoty bądź zaliczki w terminie 48h od chwili przesłania przez Wynajmującego e-maila potwierdzającego rezerwację, skutkuje nie zawarciem umowy najmu.
 10. Podawane ceny są cenami brutto dla osób prywatnych i zawierają 8% VAT.
 11. Najemca ma prawo otrzymać fakturę za pobyt w apartamencie. O potrzebie uzyskania faktury Najemca ma obowiązek poinformować Wynajmującego na etapie rezerwacji.
 12. W przypadku rezygnacji z rezerwacji:
  • W planie cenowym elastycznym w terminie do 5 dni przed datą przyjazdu, dokonana opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Rezygnacja w tym terminie wiąże się z utratą całości wpłaconej kwoty.
  • W planie cenowym częściowo zwrotnym w terminie do 1 dnia przed datą przyjazdu, dokonana opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Przy rezygnacji z rezerwacji w terminie wcześniejszym przysługuje zwrot 50% wartości ceny najmu.
  • W planie cenowym bezzwrotnym dokonana opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Rezygnacja wiąże się z utratą całości wpłaconej kwoty.
 13. W przypadku rezygnacji Najemcy z pobytu w trakcie trwania umowy, Wynajmujący nie zwraca opłat za pozostałe doby hotelowe.
 14. Postępowanie reklamacyjne dotyczące zgłoszenia rezerwacji, płatności lub braku rezerwacji wymaga zgłoszenia reklamacji w formie elektronicznej (e-mail) na adres reklamacje@flatbook.pl. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni.
 15. Wynajmujący może pobierać od Klienta kaucję zwrotną na zabezpieczenie ewentualnych szkód w lokalu. Kaucja zostanie zwrócona do 14 dni od dnia zakończenia pobytu. Informacja o wysokości kaucji zwrotnej podawana jest w ofercie danego pobytu, w trakcie rezerwacji. Kaucja zwrotna pobierana jest przelewem lub w formie obciążenia karty kredytowej Klienta. W przypadku wybrania formy obciążenia karty kredytowej Flatbook wystawia potwierdzenie autoryzacji.

POBYT

 1. Czas trwania najmu liczony jest w dobach. Rezerwacji apartamentu można dokonać na okres co najmniej jednej doby hotelowej, co również stanowi minimalny czas trwania umowy najmu.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.
 3. Nieopuszczenie apartamentu do godziny 10:00, bez wcześniejszych ustaleń z Wynajmującym, traktowane będzie jako przedłużenie pobytu. Po przekroczeniu godziny 10:00 naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 150,00 złotych za każde rozpoczęte 30 min. przedłużenia pobytu, które najemca ma obowiązek uregulować w momencie wykwaterowania.
 4. Przedłużenie rezerwacji możliwe jest po uzyskaniu zgody Wynajmującego. Prośba o przedłużenie może być zgłoszona ustnie, telefonicznie lub mailowo najpóźniej do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu.
 5. Wynajmujący uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności apartamentów i zastrzega prawo odmowy przedłużenia bez podawania przyczyny.
 6. Akceptacja warunków przedłużenia pobytu wiąże się z koniecznością uregulowania płatności za okres przedłużenia.
 7. Wynajmujący ma prawo odmowy wydania apartamentu do korzystania w przypadku, gdy Najemca:
  • nie posiada środków na sfinansowanie pobytu w apartamencie,
  • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • zachowuje się w sposób agresywny,
  • podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin lub umowę.
 8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na apartament o podobnym lub wyższym standardzie i w tej samej cenie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wynajmujący zapewnia warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu Najemcy w apartamencie.
 2. Najemca może korzystać z apartamentu jedynie w celach najmu krótkoterminowego i nie może oddać go w podnajem w żadnym przypadku.
 3. W apartamencie nie może nocować większa ilość osób niż została zgłoszona podczas rezerwacji.
 4. W cenie najmu zawarte są opłaty za: sprzątanie końcowe związane z typowymi zabrudzeniami, media (woda, prąd, gaz, bezprzewodowy Internet), pościel i ręczniki.
 5. Wymiana kompletu pościeli i ręczników możliwa jest wyłącznie na życzenie Najemcy, za dodatkową opłatą wskazaną w cenniku dostępnym na domenach internetowych. Tym samym, na życzenie Najemcy możliwe jest odpłatne sprzątanie lokalu podczas pobytu.
 6. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody mającej związek z apartamentem.
 7. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy osób go odwiedzających.
 8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w trakcie realizacji umowy, które powstały z przyczyn, za które Wynajmujący nie odpowiada.
 9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wniesione i pozostawione rzeczy po zakończeniu stosunku najmu. Przedmioty pozostawione przez Najemcę będą na życzenie odesłane – na wskazany przez Najemcę adres i na koszt Najemcy. Pozostałe rzeczy Wynajmujący przechowuje przez okres 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia pobytu i po upływie tego okresu owe rzeczy traktuje się jako porzucone z zamiarem wyzbycia się i utylizuje na koszt i odpowiedzialność Najemcy.
 10. Najemca przyjmuje do wiadomości fakt, iż apartamenty nie są wyposażone w sejf, a zatem to Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia wnoszonych do apartamentu przedmiotów, w tym wszelkich kosztowności jak i środków pieniężnych, przed ich zniszczeniem, utratą lub uszkodzeniem.
 11. W lokalach obowiązuje całkowity zakaz posiadania zwierząt, chyba że zostanie inaczej uzgodnione z Wynajmującym. W przypadku naruszenia niniejszego zakazu Najemca zobowiązany jest uregulować karę umowną w wysokości 500 złotych.
 12. Wykorzystywanie apartamentów do innych celów niż mieszkalne np. organizowanie imprez, uroczystości lub przyjęć towarzyskich jest dozwolone o ile nie narusza przepisów porządkowych oraz ciszy nocnej. W przypadku naruszenie przepisów porządkowych w tym ciszy nocnej, Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną w kwocie 500 złotych, zastrzegając sobie także możliwość wypowiedzenia najmu ze skutkiem natychmiastowym.
 13. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 6:00. Naruszenie ciszy nocnej skutkuje obciążeniem Najemcy karą umowną w wysokości 500 złotych, zastrzegając sobie także możliwość wypowiedzenia najmu ze skutkiem natychmiastowym.
 14. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Naruszenie zakazu palenia skutkuje obciążeniem Najemcy karą umowną w wysokości 500 złotych za dodatkowe sprzątanie.
 15. Zgubienie klucza/karty skutkuje obciążeniem Najemcy karą umowną w kwocie 200 złotych, co stanowi koszt wymiany zamka/systemu zabezpieczeń.
 16. W przypadku zaistnienia siły wyższej, takiej jak np. katastrofa naturalna, strajk czy stan wyjątkowy, uniemożliwiających lub w nadmiernym stopniu utrudniających realizację Umowy najmu, żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swych zobowiązań.
 17. Postępowanie reklamacyjne dotyczące stwierdzenia niezgodności z Umową świadczenia usług wymaga zgłoszenia reklamacji w formie elektronicznej (e-mail) na adres reklamacje@flatbook.pl. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Wynajmujący jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów, zmiana zasad Rezerwacji, zmiany wynikające z aktualnej sytuacji epidemiologicznej). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na Stronie internetowej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Najemca ma prawo do rezygnacji z najmu.
 4. Treść niniejszego Regulaminu wraz z polityką prywatności może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej usługodawcy.
 5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
Napisz Zadzwoń Zarezerwuj