fbpx

Polityka prywatności

Korzystając z naszych usług, kontaktując się z nami oraz używając naszej strony internetowej Flatbook.pl (dalej jako Serwis) powierzasz nam swoje dane osobowe. W Polityce prywatności zostały opisane najważniejsze zasady ich przetwarzania przez nas. Gwarantujemy, że korzystając z naszych usług i Serwisu Twoje dane są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator danych osobowych:
Flatbook sp. z o.o.
z  siedzibą: ul. Jaglana 6/1, 80-749,  Gdańsk,
NIP 5833436356, REGON 389941238, KRS 0000921412
Z Administratorem może się Pani/Pan kontaktować:
e-mail: info@flatbook.pl
telefonicznie: +48 508 808 409
listownie: ul. Jaglana 6/1, 80-749,  Gdańsk
Cele przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna
Realizacja usługi rezerwacji, której dokonałeś oraz zawarcie umowy, jak i działania zmierzające do jej zawarcia oraz do prawidłowego jej wykonania, rozpatrzenia reklamacji.Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy)
Odbiór zapytania skierowanego do Administratora przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie oraz udzielenie odpowiedzi na to zapytanie.Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
Realizacja działań marketingowych polegających na prowadzeniu marketingu bezpośredniego oraz przesyłaniu informacji handlowej (w tym newslettera) dotyczącej ofert i promocji oferowanych przez Administratora za pomocą numeru telefonu oraz adresu e-mailowego.Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą)
Analiza ruchu sieciowego, zapewnienie bezpieczeństwa w ramach serwisu oraz dostosowanie treści do potrzeb użytkowników.Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
Wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, związanych np. z rachunkowością i podatkami.Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze)
Jakie dane zbieramy?
Administrator umożliwia kontaktowanie się z Nim oraz rezerwację usługi za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, wiadomości e-mail, listownie, za pomocą karty meldunkowej oraz telefonicznie i przekazanie danych takich jak imię, nazwisko, PESEL, dane kontaktowe: e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, narodowość, numer paszportu, a także innych danych, które podali państwo dobrowolnie w treści wiadomości, karcie meldunkowej lub rozmowie telefonicznej.  Administrator gromadzi dane związane z aktywnością w Serwisie, takie jak czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetleń podstron, data i źródło wizyty, adres IP.
Skąd mamy dane?
Jeżeli kontaktowałeś się z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Ciebie, na przykład poprzez skorzystanie z formularza rezerwacyjnego oraz kontaktowego lub w kontakcie telefonicznym, e-mailowym.Jeżeli Twoje dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak i opis sprawy.  
Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale często niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy, udzielenie informacji, zawarcie umowy.Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Możesz skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o swojej wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.  
Jakie ma Pan/Pani uprawnienia?
Żądania od Administratora wglądu do Twoich danych, a także otrzymania ich kopii.Art. 15 RODO
Żądania od Administratora sprostowania lub poprawienia danych – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne.Art. 16 RODO
Żądania od Administratora usunięcia danych – jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania.Art. 17 RODO
Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania.Art. 18 RODO
Wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z sytuacją szczególną wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f.Art. 21 RODO
Wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Art. 77 RODO
Jak wycofać zgodę na przetwarzanie danych?
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem za pomocą adresu e-mailowego lub telefonicznie. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Tobą, w zależności od zakresu wycofywanej zgody. W tej sytuacji przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostaje zgodne z prawem.  
Czy przekazujemy komuś dane?
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.Ponadto Twoje dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, podmiotem operującym systemem hotelowym, księgowym, dostawcy hostingu, serwera poczty, obsługującym wysyłkę Newslettera, systemom płatności internetowych i podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administrator w celu realizacji usług oferowanych na jego rzecz.  
  Twoje dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych  
  Administrator nie będzie podejmował w oparciu o Twoje dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
Jak długo przechowujemy dane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a w niektórych przypadkach do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.  Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.  
Pliki cookies
Wskazane powyżej zasady, o ile co innego nie wynika z treści niniejszego rozdziału „Pliki Cookies” mają zastosowanie również w stosunku do zasad przetwarzania Pani/Pana plików cookies.  
Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.  
Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies Brak zezwolenia na gromadzenie cookies może oznaczać utrudnienia w korzystaniu z serwisu. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów.  
Kontakt telefoniczny 
Wskazane powyżej zasady, o ile co innego nie wynika z treści niniejszego rozdziału „Kontakt telefoniczny” mają zastosowanie również w stosunku do zasad przetwarzania Twoich danych pozyskanych podczas kontaktu telefonicznego.  
Dane są zbierane bezpośrednio od Ciebie poprzez kontakt telefoniczny z Administratorem lub w wyniku zainicjonowana połączenia telefonicznego przez Administratora.  
Twoje dane osobowe są wtedy gromadzone w ramach systemu nagrywania przychodzących połączeń telefonicznych i  przetwarzane w celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi i prawidłowego przebiegu rozmów na podstawie wyrażonej poprzez kontynuacje rozmowy telefonicznej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu zapewnienia możliwości obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do załatwienia spraw drogą telefoniczną. Przed rozpoczęciem rozmowy jesteś informowany poprzez komunikat głosowy o nagrywaniu. W przypadku braku zgody niezbędnym jest zakończenie połączenia.  
Rejestrowaniu podlegają wszystkie połączenia wychodzące i przychodzące na numery telefonów podane przez Administratora w serwisie.  
Zapisy z systemów nagrywania rozmów będą przechowywane nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń i wypełniania obowiązków prawnych. Najpóźniej z upływem tego okresu nagrania zostaną usunięte.  
Usługa Newsletter 
Wskazane powyżej zasady, o ile co innego nie wynika z treści niniejszego rozdziału „Usługa Newsletter” mają zastosowanie również w stosunku do zasad przetwarzania Pani/Pana danych pozyskanych w związku z tą usługą.   
Newsletter jest treścią cyfrową. Wyrażenie zgody na przesłanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, jest równoznaczne z zawarciem Umowy na dostarczenie treści cyfrowych (dalej jako Umowa).  
Administrator świadczy usługę Newsletter, która polega na kierowaniu do osób zapisanych na listę subskrybentów informacji handlowych i marketingowych związanych z jego działalnością, w tym takich dotyczących usług, produktów i wydarzeń. Newsletter jest przesyłany e-mailowo.  
W ramach zawartej Umowy dokonujesz płatności danymi osobowymi. Do zapisu niezbędne jest podanie adresu e-mail. Jeżeli nie chcesz płacić w ten sposób, a nadal chce skorzystać z materiałów oferowanych przez zapis na Newsletter, można dokonać zakupu Materiałów Newsletter, płacąc za nie określoną przez Administratora cenę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z Właścicielem Serwisu na adres e-mail info@flatbook.pl.  
Przed rozpoczęciem korzystania z usługi Newslettera, Administrator udostępnia Politykę prywatności, w której znajdują się postanowienia dotyczące korzystania z tej usługi. Jest ona dostępna w Serwisie i odnośnik do niej znajduje się każdorazowo w checkboxie znajdującym się przy zapisie na Newsletter.  
Warunki techniczne
Korzystanie z Serwisu, w tym zapisanie się do usługi Newsletter, możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:  
posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows;zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie;posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
Zgoda
Wyrażenie woli zapisu do Newslettera oznacza, że wyrażasz zgodę na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wyrażasz zgodę na korzystanie z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, a także przekazywania informacji handlowych za pomocą e-maila zgodnie z ustawą – Prawo telekomunikacyjne.  
Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do zapisu na listę subskrybentów oraz wysyłki Newslettera. Brak zgody powoduje, że usługa Newsletter nie będzie mogła być świadczona. W każdej chwili możesz wycofać udzielone zgody, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter.
Rezygnacja
Możesz w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Rezygnacja będzie skutkowała niezwłocznym rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług Newslettera. Rezygnacja może zostać zgłoszona Właścicielowi Serwisu:  
w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczony jako „Wypisuję się”;  w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: office@flatbook.pl.w formie papierowej na adres pocztowy: ul. Jaglana 6/1, 80-749 Gdańsk.
Ponadto konsument ma prawo odstąpić od Umowy, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane pocztą: ul. Jaglana 6/1, 80-749 Gdańsk,  e- mailem: office@flatbook.pl.  
Prawo do zaprzestania
Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie o czym poinformujemy Cię za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter.  
Reklamacje
Moższ Pani/Pan złożyć reklamację na usługę Newsletter. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@flatbook.pl lub w formie papierowej na adres pocztowy: ul. Jaglana 6/1, 80-749 Gdańsk.  
Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające Twoją identyfikacje, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji. Podanie tych danych jest nieobowiązkowe i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w takiej samej formie w jakie skierowano reklamację, chyba że wskaże inaczej.  
Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji w przypadku konsumenta jest możliwe poprzez zwrócenie się do: stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy; wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu; powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy; lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl  
Prawa autorskie
Materiały umieszczone w Newsletterze korzystają z ochrony prawa autorskiego. Mogą zawierać również chronione znaki towarowe. Materiały udostępniane są wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek inne formy korzystania z materiałów naruszają prawa Administratora lub innych podmiotów uprawnionych i mogą skutkować odpowiedzialnością. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie materiałów bez zgody Administratora  lub innych podmiotów uprawnionych.  
Zmiany postanowień
Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian do niniejszych postanowień w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn tj. min. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP, wprowadzenie przez Administratora nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu.  
Napisz Zadzwoń Zarezerwuj